نمایش 1 - 3 از 3
نمایی از طبیعت و گل های فضای سبز همدان به روایت تصویر
04/02/1398 - 10:36
معاون خدمات شهری شهردار همدان گفت: سرانه فضای سبز همدان از 11 مترمربع به 17 مترمربع افزایش می باید.
10/16/1397 - 10:43
یک کارشناس مطرح کرد: استاد دانشکده معماری دانشگاه بوعلی سینا گفت: سرانه فضای سبز همدان تا استانداردها فاصله بسیاری دارد.
01/15/1397 - 13:50
اشتراک در فضای سبز همدان