نمایش 1 - 1 از 1
مدیر مرکز آموزشی درمانی بعثت خبر داد مدیر مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان از پیشرفت 35 درصدی مرکز جامع سرطان، عملیاتی شدن اورژانس دوم در سال آینده و جانمایی فضای فیزیکی همراه‌سرادر مجتمع آموزشی درمانی بعثت خبر داد.
11/19/1397 - 11:16
اشتراک در مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان