نمایش 1 - 1 از 1
در میزگرد ایرنا مطرح شد: گرایش به خریدهایی که ریشه در نیازهای واقعی ندارد و متاثر از جو روانی ایجاد شده هستند در سال های اخیر رو به افزایش بوده که بنابر نظر کارشناسان احساس عدم امنیت روانی نسبت به آینده و عدم نظارت از جمله علل اینگونه خریدهای غیر ضروری است
02/25/1398 - 16:16
اشتراک در هیجان کاذب خرید