نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت: آنچه که در سالهای اخیر شاهد آن در بهار بوده ایم مهاجرت سرمایه داران و نخبگان از شهر بهار به همدان و دیگر شهرهای کشور است که همین باعث مسائل فراوان برای شهر شده است.
06/07/1398 - 11:08
اشتراک در مهاجرت سرمایه داران